Nya regler för elutrustning

Förordning om producentansvar för elutrustning 2014:1075.

Förordningen 2014:1075 ersätter förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom förordningen.

Syftet med förordningen är att:

  • främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall,
  • minska de problem för människors hälsa och miljön som elavfall ger upphov till,
  • producenter ska ta ansvar för de problem som elavfall ger upphov till och till att ge dem drivkrafter att vidta avfallsförebyggande åtgärder,
  • underlätta för innehavare av elavfall att lämna ifrån sig avfallet,
  • all elutrustning som trots avfallsförebyggande åtgärder blir avfall ska samlas in och även i övrigt hanteras på det sätt som ger bäst resultat för människors hälsa och miljön samt
  • främja resurseffektivitet och att nå målen för återvinning i förordningen.

Från och med 1 oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för elutrustning på minst 400 m2. Butiken är skyldig att ta emot smått elavfall, även om konsumenten inte köper något. Exempel på smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaskiner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall definieras som elavfall som är mindre än 25 cm. För alla butiker gäller också principen 1 mot 1, som innebär en skyldighet att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller funktion.

Fler produkter än tidigare omfattas av producentansvaret. Till exempel solpaneler, professionell köksutrustning, professionell ljud- och bildutrustning. Det betyder att producenter av dessa produkter nu omfattas av producentansvaret och måste registrera sig. I bilagan till förordningen finns information om kategorier.

En producent i annat EU-land som säljer elutrustning till slutkunder i Sverige måste utse svenskt ombud. En svensk producent som säljer i annat EU-land måste utse en producentrepresentant i det landet.

Insamlingssystemen ska vara godkända senast den 29 september 2015. De ska uppfylla en rad kriterier och anmälan ska prövas av Naturvårdsverket. Den som säljer elprodukter som kan användas av privatperson måste vara ansluten till ett godkänt insamlingssystem.

En annan nyhet är att även förbehandlare ska rapportera insamlade och återvunna mängder elavfall.

Stäng
Stäng