Regeringen föreslår utökade sanktioner för miljöbrott inom avfallsområdet

Straffbestämmelser 1998:808 29 kap..

I en promemoria från regeringen föreslås en ändring av miljöbrottsbestämmelserna i miljöbalken på avfallsområdet. Den föreslagna ändringen innebär en utökning av det straffbara området för miljöbrott så att ”all hantering av avfall som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön” avses. I dag omfattas endast sådan hantering av avfall som innebär förvaring och bortskaffande av bestämmelserna och den föreslagna ändringen skulle innebära att fler aktörer får ett uttalat ansvar och kan ställas till svars för miljöbrott.

Ändringen syftar till att förtydliga genomförandet av gällande EU-direktiv och föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Stäng
Stäng