Översyn av föreskrifter för kommunal avfallsplanering

Avfall NFS 2006:6.

Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning ska ses över och målet är att Naturvårdsverket ska besluta om nya föreskrifter i slutet av våren 2016.

Kraven i föreskrifterna ska anpassas till de förändringar som skett i avfallsförordningen och avfallsdirektivet och främja det avfallsförebyggande arbetet.

Som underlag för revideringen har Naturvårdsverket utfört en uppföljning av hur den kommunala avfallsplaneringen fungerar och hur reglerna tillämpas genom bland annat en enkätundersökning till alla kommuner och länsstyrelser.

Förslaget ska vara klart under hösten 2015 och kommer att gå ut på remiss i slutet av året.

Stäng
Stäng