Förtydligande av vägledningarna för export och import av avfall

Avfall .

Nu förtydligar Naturvårdsverket vägledningarna för export och import av avfall på webben. Reglerna har inte ändrats men Naturvårdsverket vill underlätta för verksamhetsutövare genom att vara så tydlig som möjligt.

Bland nyheterna som nämns av Naturvårdsverket är:

  • Bättre överblick av alla steg som behövs för en transport. Underlättar för nya användare och för dem som transporterar mer sällan.
  • All lagstiftning är samlad i en flik ”Lagstiftning” som nås från alla sidor i vägledningen. Vi har tagit bort PDF-er för farligt respektive ofarligt avfall (Gula respektive Gröna listan) och har istället länkar direkt till EG-förordningen. Tar bort risken att hänvisa till gamla data.
  • Flik med listor över vilka länder som ingår i EU, OECD samt vilka länder som är parter i Baselkonventionen. Användbart eftersom reglerna varierar med mottagar- och exportland.
Stäng
Stäng