Tillstånd krävs för tidigare icke tillståndspliktiga deponier

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1998:899, 2001:513.

Senast den 1 januari 2009 skall alla deponier i Sverige uppfylla de regler om deponiklasser och krav på utformning på deponin som framgår av deponeringsförordningen (2001:512) som bygger på EG:s deponeringsdirektiv. Det medför också att alla typer av deponier behöver tillstånd av en myndighet. Hos vilken myndighet man skall söka tillstånd framgår av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stäng
Stäng