Ökad insamling av matavfall

matavfall .

Under 2012 ökade insamling av matavfall i landets kommuner med 15 procent, visar statistik från Avfall Sverige.

Den största delen av det insamlade matavfallet används för att utvinna biogödsel och biogas, däremot minskar kompostering av insamlat matavfall. När det gäller den totala mängden behandlat hushållsavfall ökade den med 0,9 procent under 2012, vilket motsvarar 459,7 kg/invånare och år.

Den totala avfallsmängden har ökat något de senaste åren. Men ser man till mängden avfall per person så är vi tillbaka på 2004 års nivå, 460 kg per person säger avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Fördelningen mellan olika behandlingsmetoder i Sverige är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år. 51,5 procent av hushållsavfallet går till energiåtervinning, 32,4 procent materialåtervinns och 15,4 procent behandlas biologiskt medan 0,7 procent av hushållsavfallet deponeras.

Läs mer om avfallsstatistik påAvfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng