Naturvårdsverket har genomfört en översyn av lagen om skatt på avfall

avfall .

Lagen (1999:673) om skatt på avfall, den så kallade deponiskatten, är ett bland många styrmedel på avfallsområdet som syftar till att styra avfall från deponering mot andra sätt att hantera avfall. Detta i enlighet med avfallshierarkin som slagits fast i EU:s avfallsdirektiv och införts i miljöbalken. Deponiskatten styr direkt för att minska deponering och indirekt mot minimering av avfall och materialåtervinning av avfall.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att i samråd med Skatteverket göra en översyn och analys av den miljöstyrande effekten av deponiskatten samt föreslå förändringar av skattens utformning då det gäller skattebefrielse. Översynen omfattar en undersökning om skälen som föranlett skattebefrielser när lagen kom till, enligt regeringens proposition 1998/99:84, är giltiga forrtfarande.

Av de 41 undantag och avdrag från skatten som finns idag föreslår Naturvårdsverket att fem avdrag, alla i § 11, kan tas bort eftersom de strider mot Europeiska kommissionens statsstödsbeslut den 25 maj 2004 (NN 161/2003) och för ett av avdragen föreslås en ändrad formulering (§11:24).

Läs mer om översynen i Naturvårdsverkets rapport ”översyn av deponiskatt”.

Stäng
Stäng