Förordningen om producentansvar för förpackningar har ändrats

Producentansvar .

Ändringar har gjorts i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar med anledning av ändringar i EUs förpackningsdirektiv.

Förpackningsförordningen har ändrats så att innehållet i de tre bilagorna nu istället ingår i bestämmelser i förordningen. Detta gäller återvinningsmål, kriterier för förpackningar och kriterier för återanvändbarhet och återvinningsbarhet.

En ny bilaga har lagts till i direktivet med exempel på ”belysande kriterier” som anger specifika kriterier för vad som anses utgöra förpackningar. Till exempel anges att ”klädhängare som saluförs med ett klädesplagg” anses utgöra förpackningar medan ”klädhängare som saluförs separat” inte anses utgöra förpackningar.

En konkret skillnad som införts är att det nu anges att förordningen inte ska tillämpas på vägcontainrar, järnvägscontainrar, fartygscontainrar eller flygfraktcontainrar. Tidigare var detta undantag avgränsat till att sådana containrar inte utgör transportförpackningar. Detta har dock knappast någon praktisk betydelse utan handlar snarast om ett förtydligande.

Läs mer om Förordningen (2013:757) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar på Avfall Sveriges hemsida

Stäng
Stäng