För att minska avfallsmängder krävs kombinerade styrmedel

Hållbar avfallshantering .

Avfallsmängderna fortsätter att öka och om trenden fortsätter kommer avfallsmängderna fördubblas till år 2030. Hållbar avfallshantering som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram har under sex år studerat över 60 olika styrmedel och resultaten visar att styrmedel behöver kombineras.

Enligt Cecilia Mattsson, handläggare på Naturvårdsverket har svensk avfallspolitik varit bra på att styra mot behandling som ger minst miljöpåverkan. Men för att utforma styrmedel för förebyggande krävs det styrmedel riktade mot produktions- och konsumtionsledet. Då måste hänsyn tas till exempelvis konflikter med andra (politiska) mål, fördelningseffekter och internationella handelsavtal. 

Resultaten från forskningsprogrammet visar att det inte finns ett styrmedel som kan se till att förebygga avfall. Flera styrmedel behöver kombineras och samhället måste involvera berörda aktörer. Information är ett nödvändigt komplement till nästan alla utvärderade styrmedel. Men bara information räcker sällan för att skapa en förändring.

Enligt Tomas Ekvall, som koordinerat Hållbar avfallshantering kan ett nästa steg vara att införa förbud mot förbränning och deponering av vissa återvinningsbara material, vilket innebär ett uttalat krav på materialåtervinning. Om återvinningen inte leder till stora materialförluster, och det återvunna material ersätter nytt material av liknande typ, har ett sådant förbud stor potential att minska miljöpåverkan.

Ett nationellt program för förebyggande av avfall arbetas fram av Naturvårdsverket och planeras vara färdigt december 2013.

Mer om forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering och kombinerade styr medel finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng