Informationsmöte om Avfallsutredningen

Avfallsutredning .

Miljödepartementet ordnade ett informationsmöte om Avfallsutredningen i början av oktober. Detta med anledning av att utredningen är ute på remiss.

Miljöminister Lena Ek inledde mötet med en kort bakgrund till utredningen och därefter redovisade utredaren Lars Ekecrantz de väsentligaste förslagen.

Den efterföljande diskussionen kom enligt Avfall Sverige att domineras av frågor kring huvudförslaget om att insamlingen av förpackningar och returpapper fortsättningsvis ska vara en del av kommunens avfallsansvar. Bland annat kom följande synpunkter fram: Skogsindustrin menade att den nuvarande insamlingsstrukturen i huvudsak fungerade väl, även om det finns förbättringspotential, och att den tänkta förändringen leder till sämre insamling, ekonomi och kvalité för industrins råvaruförsörjning. Förpacknings- och tidningsinsamlingen fyllde på med att en övergång till ett fungerande kommunansvar skulle ta väldigt lång tid, tio år eller mer, och under tiden riskerar återvinningen att raseras.

Miljöminister Lena Ek avslutade sammankomsten med att trycka på behovet av bättre resurshushållning och att konsumenternas engagemang är nyckeln i många avseenden.

Även de som inte är med på remisslistan är välkomna att besvara remissen till Miljödepartementet och remisstiden går ut den 21 december.

Mer om informationsmötet om avfallsutredningen finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida.

Stäng
Stäng