Avfallsutredning föreslår skärpta krav på resurseffektivitet i avfallshanteringen

Avfallsutredning .

"Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering" (SOU 2012:56) är en avfallsutredning framtagen av Lars Ekecrantz på uppdrag av miljöminister Lena Ek.

I utredningen föreslås bland annat att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt som kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

Verksamhetsutövare föreslås få ansvar för allt avfall som uppkommer i verksamheten. Kommunens ansvar för insamling av det med hushållsavfall jämförliga avfallet från verksamheter upphör. Verksamhetsutövaren åläggs att sortera ut matavfall från övrigt avfall i den utsträckning det inte kan anses orimligt utifrån ett samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv.

Behovet av utökad utsortering av matavfall framhålls och kommunernas ansvar att möjliggöra för hushållen att sortera ut matavfall tydliggörs.

Mer om "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering" (SOU 2012:56) finns att läsa på Miljödepartementets hemsida.

Stäng
Stäng