Ny nationell avfallsplan

Nationell avfallsplan .

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en ny nationell avfallsplan. Planen ska vara klar sommaren 2011 och uppfylla kraven i det nya ramdirektivet för avfall. Det övergripande syftet med planen är att miljöpåverkan från avfallshanteringen ska minska och på så sätt bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs mer om avfallsplanen på naturvårdsverkets hemsida.

Stäng
Stäng