Ny avfallsförordning

Avfallsförordning 2011:927.

Den nya avfallsförordningen träder i kraft den 9 augusti 2011 och ersätter avfallsförordningen (2001:1063), förordningen om gränsöverskridande transporter av avfall (2007:383) samt förordningen om spillolja (1993:1268). Förordningen är en del av införlivandet av avfallsdirektivet (EG 2008/98) i svensk lagstiftning.

Den nya förordningen innebär bland annat att nya definitioner har införts, att Naturvårdsverket får ansvaret att besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande av avfall.

Begrepp som handlare och mäklare har införts, vilket avser den som köper eller säljer avfall respektive förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande.

Mängdgränserna för när det krävs tillstånd för transport av farligt avfall som har uppkommit i den egna verksamheten har ändrats. Nu krävs tillstånd för transport av avfall om verksamheten under ett kalenderår transporterar mer än 100 kg eller 100 l farligt avfall eller mer än 10 ton eller 50 m³ övrigt avfall. Transport av hela lysrör är numera enbart anmälningspliktigt.

De tidigare avfallskategorierna i bilaga 1 har tagits bort och i den nya förordningens bilaga 4 beskrivs hur identifiering av ett visst avfall ska gå till.

Mer om den nya avfallsförordningen finns på riksdagens hemsida.

Stäng
Stäng