Naturvårdsverkets förslag till ny avfallsplan

Avfallsplan .

Ett förslag till ny nationell avfallsplan: "Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017" har tagits fram av Naturvårdsverket.
 
I Sverige har vi kommit relativt långt med att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen enligt Naturvårdsverket. Trots det finns det en hel del kvar att göra. Förslaget till plan innehåller mål och åtgärder som syftar till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta vara på resurserna i avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra avfallshanteringen.

Naturvårdsverket lyfter ett antal prioriterade områden i planen som t.ex.

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn
• Hushållsavfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Remissen skickades ut per e-post den 12 september och den 24 oktober 2011 är sista dagen att svara på remissen.

Mer om förslaget till avfallsplan finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.
 

Stäng
Stäng