Straff för avfallstransporter

Författningen trädde i kraft den 1 maj 2010. Miljöbalken Ändrings-SFS 2010:210.

En ny straffbestämmelse om otillåten avfallstransport införs i miljöbalken. Även försök till brott kriminaliseras, medan vissa överträdelser av mindre allvarligt slag inte längre ska vara förenade med straffansvar.

Läs mer: Lag om ändring i miljöbalken SFS 2010:210

Stäng
Stäng