Nytt ramdirektiv för avfall

Ändringarna gäller från 1 oktober 2010. Ramdirektivet för avfall .

Den 12 december 2010 ska alla medlemsstater ha infört det nya ramdirektivet för avfall. I Sverige har kapitlet om avfall i miljöbalken ersätts av ett nytt kapitel. Det som är nytt är dels att EU:s avfallshierarki skrivs in och att en del definitioner ändras samt att dispositionen förändras. De nya reglerna leder också till att en ny avfallsförordning har tagits fram. Förordningen ersätter förordningen om spillolja och förordningen om gränsöverskridande transporter av avfall. Med den nya förordningen blir det tydligare när ett avfall upphör att vara avfall. Vidare ersätts den tillståndsplikt som idag gäller för transport av avfall med en anmälningsplikt. Kretsen av de som är anteckningsskyldiga vid hantering av farligt avfall förändras, och kravet på transportdokument vid transporter av farligt avfall kopplas till när avfallet överförs från en innehavare till en annan.

Läs mer: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv

Stäng
Stäng