Minst 50 procent av hushållsavfallet skall återvinnas

Delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beslutat av riksdagen. Miljömål .

Senast år 2010 skall minst 50% av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning inklusive biologisk behandling. Syftet är att mångfaldiga hanteringen av hushållsavfall som hittills ofta innebär förbränning och deponering. Det gäller dock inte för sorterade förpackningar som till största delen återvinns.

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Läs mer: Miljömål - Avfall (2005–2015)

Stäng
Stäng