Matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier mm skall återvinnas genom biologisk behandling

Delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beslutat av riksdagen. Miljömål .

Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.

Målet är ett av flera delmål för avfall under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och syftar till att styra bort avfall från deponering till andra behandlingsformer.

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Läs mer: Miljömål - Avfall (2005-2015)

Stäng
Stäng