Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker skall återvinnas genom biologisk behandling

Delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beslutat av riksdagen. Miljömål .

Senast år 2010 skall minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall, såväl som hemkompostering som central behandling.

Målet är ett av flera delmål för avfall under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och syftar till att styra bort avfall från deponering till andra behandlingsformer.

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Läs mer: Miljömål - Avfall (2005-2015)

Stäng
Stäng