Samtliga deponier skall ha uppnått en enhetlig standard och uppfylla högt ställda miljökrav

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2001:512.

Kraven på deponierna skärps jämfört med idag. Deponierna delas in i tre klasser beroende på vilket avfall som ska tas emot på deponin. Ju farligare avfall desto högre miljöskydd måste deponin ha.

Deponier får krav på bottentätning samt ett uppsamlingssystem för lakvatten för att förhindra utlakning av skadliga ämnen till grundvattnet. Efter avslutad drift krävs övertäckning av deponierna för att motverka läckage. De föroreningar som lämnar deponin ska kontrolleras och om det behövs ska reningsåtgärder utföras.

Kontrollen av det avfall som tas emot ökar. Register ska föras över avfallets mängd, ursprung samt var i deponin det placerats.

Stäng
Stäng