Monopol på farligt avfall upphör

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2001:1063, 2006:1183.

Regeringen beslutade den 9 nov 2006 att ta bort kommunernas monopol. I över 30 år har kommunerna haft möjlighet att utöka sitt renhållningsansvar till att gälla även farligt avfall som inte är hushållsavfall. Ca 80 kommuner utnyttjar denna möjlighet till ensamrätt.

Under årens lopp har det skapats kommunala bolag vars verksamhet bygger på monopol. Den nya regeringen ger dessa aktörer tid att ställa om sina verksamheter till 30 juni 2007. Genom att ta bort kommunernas ensamrätt skapas ett enhetligt regelverk i landet som ökar konkurrensen, vilket bidrar till effektiv och marknadsmässig avfallshantering. I praktiken har ansvaret för avfallet successivt redan flyttats från kommunerna till det privata näringslivet.

Avskaffandet görs genom en ändring i avfallsförordningen som träder ikraft den 1 juli 2007.

Stäng
Stäng