Skatt på hushållsavfall till förbränning

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1994:1776, 2006:592.

Skatten gäller hushållsavfall och så kallat ”därmed jämförligt avfall” från verksamheter som ingår i kommunernas renhållningsskyldighet. Skattebeloppet baseras på mängd fossilt material i avfallet och blir en schablon mellan 89 och 444 kr/ton avfall beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad). Skatten ska förhoppningsvis bidra till ökad satsning på kraftvärmeproduktion d v s produktion som också genererar el, öka återvinningen av främst plast samt minska koldioxidutsläppen.

Skatten träder i kraft den 1 juni 2006 och tas in i lagen om skatt på energi. På sikt är det enligt regeringen meningen att även annat avfall skall omfattas. Motivet för att begränsa skatten till att avse enbart hushållsavfall är att det är svårt att fastställa en schablon för innehåll av fossilt material för annat avfall än hushållsavfall.

Stäng
Stäng