Förbud mot vissa farliga ämnen i elektr(on)iska produkter

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002/96/EG, 2005:209, 1998:944.

Producenter är skyldiga att se till att elektriska och elektroniska produkter inte innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och bromerade flamskydsmedel (PBB, PBDE). Produkter som omfattas är t ex hushållsapparater (t ex TV), kontorsutrustning, belysningsutrustning, leksaker etc. Förbudet träder i kraft den 1 juli 2006.

Stäng
Stäng