Mindre avfall till deponi

Delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beslutat av riksdagen. . Miljömål.

Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50% till år 2005 räknat från 1994 års nivå.

 

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Stäng
Stäng