Deponering av organiskt avfall får inte ske

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2001:512.

Definition organiskt avfall: avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.

Undantag från deponiförbudet:

  • Avfall som endast innehåller lite organiskt kol (< 10 viktprocent TOC).
  • Komposterbart slam från reningsverk
  • Askor med < 18 viktprocent TOC
  • Animaliskt avfall som tas om hand enligt andra föreskrifter

Dispens kan ges av länsstyrelsen:

  • Om det i regionen saknas kapacitet för annat omhändertagande än deponering.
Stäng
Stäng