Verksamhetsutövarens ansvar för avfallet förtydligas genom ny paragraf i Miljöbalken

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1998:808.

Regeringen har velat tydliggöra att alla verksamhetsutövare som bedriver en verksamhet där avfall uppkommer, eller som genom sin verksamhetsutövning innehar avfall, har ett ansvar för att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Verksamhetsutövaren har också ansvar för att se till att det finns tillräcklig kapacitet att ta omhand just dennes avfall på ett hälso- och miljöriktigt sätt.

Stäng
Stäng