Tidigare icke prövade miljöfarliga verksamheter skall söka tillstånd eller anmälas

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1998:899.

Antalet verksamheter som behöver tillstånd eller som skall anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten förändrades när den nya avfallsförordningen kom år 2002.

Det innebär att om man bedriver en s k miljöfarlig verksamhet som är en gammal etablering som man aldrig tidigare sökt tillstånd för eller anmält, så kommer man senast den 31 december 2004 att åtminstone behöva anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten i den kommun där verksamheten ligger.

Vilka verksamheter som omfattas av anmälnings- respektive tillståndsplikt framgår av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Stäng
Stäng