EG:s direktiv 2000/75/EG för förbränning av avfall skall vara implementerat i svensk lag

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2002:1060.

Den 3 januari 2003 trädde förordningen 2002:1060 om avfallsförbränning i kraft. Förordningen bygger på EG:s direktiv om förbränning av avfall.

Syftet med förordningen är att förhindra, eller så långt som möjligt begränsa, den negativa miljöpåverkan som avfallsförbränning kan ha på människors hälsa och på miljön.
Det gäller särskilt föroreningar genom utsläpp till lugt, mark, yt- och grundvatten. Bestämmelserna i förordningen riktar sig primärt till innehavare av förbränningsanläggningar.

Stäng
Stäng