Deponering av utsorterat brännbart avfall får inte ske

Författningen har trätt i kraft. Förordning NFS 2001:512.

Utsorterat brännbart avfall får ej deponeras.
Dispens kan ges.

  • Om det i regionen saknas kapacitet att omhänderta brännbart avfall på annat sätt än genom deponering.
  • Om det brännbara avfallet innehar egenskaper (fysiska eller kemiska) som gör att det ej bör omhändertas på annat sätt än genom deponering. Exempelvis heltäckningsmattor, PCB-haltigt avfall, avfall innehållande bromerade flamskyddsmedel eller klor.
Stäng
Stäng