Producentansvar införs för elektriska och elektroniska produkter (EE)

Författningen har trätt i kraft. Förordning 2000:208.

Producent är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer elektriska och elektroniska produkter i Sverige.

Producenten har skyldighet att kostnadsfritt ta emot en elektronisk produkt om avlämnaren samtidigt köper motsvarande ny produkt. Producenten ansvarar för att mottaget el-avfall tas om hand av certifierad behandlare.

Producentansvaret omfattar varor som används i hushåll, på kontor, inom medicintekik och på laboratorier. Däremot omfattas t ex inte en byggnads fast installerade utrustning eller fordon. Kylar och frysar omfattas inte heller, för dessa behålls kommunens ansvar. För närmare information se bilagan till förordningen.

Dessa regler kommer att förändras, se WEEE-direktivet 2005 (2005:209).

Stäng
Stäng