Större fokus på att åtgärda förorenade områden

Förorenade områden .

Föroreningarna är en del av vår industrihistoria, det är lämningar från till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri, varv, glasbruk, gruvhantering och kemtvättar. Det finns många exempel på att föroreningarna är negativa för miljö och hälsa. De kan vara ett hot mot dricksvattnet. I vissa områden kan det vara farligt för barn att äta jord. Sjöar som är förorenade kan vara artfattiga eller helt döda.

Varje efterbehandlingsåtgärd och också inventeringar och undersökningar leder mot miljömålet Giftfri miljö. Preciseringen av miljömålet lyder: ”Förorenade områden är åtgärdade i sådan omfattning att de inte innebär något hot mot människors hälsa och miljö.”

Varje år redovisar Naturvårdsverket resultaten för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen. Under 2013 sanerades 46 förorenade områden med statlig finansiering. Det är en klar ökning jämfört med tidigare år. Dessutom sanerade ansvariga verksamhetsutövare, markägare och exploatörer ytterligare minst 535 områden.

Mer om resultaten från 2013 års saneringar finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. 

Stäng
Stäng