Skärpta krav på producenter för insamling av förpackningsavfall och returpapper

Avfall .

Regeringen har höjt målen för materialåtervinning och infört tillståndspliktiga insamlingssystem i nya förordningar om förordningar om producentansvar för förpackningar (2014:1073) och returpapper (2014:1074) samt om ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13) och avfallsförordningen (2011:927).

Producentansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper kommer även fortsättningsvis ligga kvar på producenterna. Dock vill regeringen skärpa och förtydliga kraven på insamlingen av förpackningsavfall och returpapper så att:

  • ansvaret förtydligas,
  • mer avfall materialåtervinns,
  • tillståndspliktiga insamlingssystem införs,
  • det ska vara lätt att göra rätt för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och sitt returpapper,
  • uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen underlättas och förbättras

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag på kompletterande underlag för beslut om avgiftssystem för tillståndsprövning och tillsyn samt sanktionsbestämmelser i uppdraget kommer även begreppet producent avseende förpackningar och returpapper att ses över.

Mer om de skärpta kraven på producenter och om naturvårdsverkets uppdrag finna att läsa på Miljödepartementets hemsida.

 

Stäng
Stäng