Fyra prioriterade områden i Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program

Avfall .

Mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall är de prioriterade områdena i Sveriges avfallsförebyggande program som Naturvårdsverket har tagit fram.

Områden har valts utifrån att de alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. Enligt EUs avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur bra det går att minska mängden avfall och farliga ämnen. I programmet anger Naturvårdsverket exempel på åtgärder som olika aktörer kan vidta för att förebygga avfall.


Naturvårdsverket har även tagit fram tagit fram nya etappmål som berör avfallshantering. Dessa innebär i korthet att:

  • 40 procent av alla textilier som sätts på marknaden ska återanvändas och 25 procent ska materialåtervinnas till 2020.
  • Minst 60 procent av hushållens avfall och avfall från motsvarande verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns 2020.
  • Återvinningsmålen bör höjas för förpackningar och returpapper.
  •  Matavfallet bör minska med minst 20 procent 2020 jämfört med 2010, vilket innebär att matsvinnet måste minska med en tredjedel.

De övriga två förslagen till etappmål handlar om efterbehandling av förorenade områden och minskad exponering för kadmium från livsmedel.

Mer om Sveriges avfallsförebyggande program finns att läsa på Naturvårdverkets hemsida.

Stäng
Stäng