EU-beslut om ändringar i förordningen om gränsöverskridande avfallstransporter

Avfall .

Ministerrådet antog den 6 maj ändringar i förordningen 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter.

 Ändringarna är slutligt godkända och kommer att publiceras inom kort. Ändringarna träder i kraft två år efter publiceringen och den reviderade förordningen gäller från den 1 januari 2016. De viktigaste ändringarna innebär att:

  • Information och dokument ska kunna tillhandahållas elektroniskt.
  • I januari 2017 ska medlemsstaterna upprätta tillsynsplaner baserade på en riskbedömning som täcker in specifika avfallsströmmar och källor för illegal export. Dessa planer ska ses över och uppdateras åtminstone vart tredje år.
  • Myndigheter som är involverade i tillsynen ska kunna kräva bevis på avlämning och destination av substanser eller objekt i fråga och bevis för att detta inte är avfall. Om sådana bevis saknas ska myndigheterna betrakta försändelsen som illegal.
  • Kommissionen ska upprätta en jämförelsetabell mellan tullkoder och avfallskoder i bilagan till förordningen.
  • Den reviderade förordningen uppmanar medlemsstaterna att samarbeta, utbyta relevant information om avfallstransporter, avfallsflöden, utförare och anläggningar och utbyta erfarenhet och kunskap om verkställighetsåtgärder.
  • Medlemsstaterna ska publicera information om tillsynsplaner på en årlig basis.
  • Kommissionen ska revidera förordningen år 2020.

Mer om gränsöverskridande transporter och om Ministerrådets beslut finns att läsa på Avfall Sveriges hemsida. 

Stäng
Stäng