Ändring av anteckningskraven i avfallsförordningen

Avfall .

Avfallsförordning (2011:927) senaste ändring 2014:236 innebär en ändring i 54 - 58 §§ och bilaga 1 till förordningen.

Ändringarna gäller de anteckningar som ska föras av

  • den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet med bortskaffande av avfall (54 §)
  • den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer (55 §)
  • den som samlar in farligt avfall (56 §)
  • den som transporterar farligt avfall (57 §)
  • den som är handlare eller mäklare med farligt avfall (58 §)

 I samtliga dessa fall görs tillägg att anteckningarna ska föras i kronologisk ordning.

I bilagan ändras hänvisningen till vilka bestämmelser som ska användas beträffande klassificering, R-nummer m.m. vid bedömning av om ett avfall är farligt avfall. Dessutom görs redaktionella ändringar. Ändringarna/ändringen träder i kraft 2014-06-01 genom 2014:236.

Stäng
Stäng