Tillståndspliktiga verksamheter måste lämna miljörapport till kommun alt. Länssyrelse

Författningen har trätt i kraft. Förordning 1998:808 NFS 2002:5.

Miljörapport skall lämnas av alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter till kommunen om det är en C-anläggning och till länsstyrelsen om det är en B-anläggning. Rapporten skall vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast den 31 mars varje år. Stöd finns i 9 kap Miljöbalken och 31§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899.

NFS 2002:5 innehåller en ändring gällande emissionsdata.

Stäng
Stäng